ÚŘEDNÍ DESKA 

1. Název

Plavecká škola Zlín, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je zajištění výuky plavání žáků základních škol. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Právní forma: příspěvková organizace.

Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou.

Zřizovatel: Statutární město Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924

3. Organizační struktura

IČ 71294333

Plavecká škola Zlín, příspěvková organizace

Organizační schéma školy

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:

Plavecká škola Zlín, příspěvková organizace

Hradská 888

760 01 Zlín

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je shodná s poštovní adresou.

Úřední hodiny:

Pondělí – pátek 8:00 – 12:00

Telefonní číslo:

+420 577 599 918

+420 775 924 856

+420 721 370 539 - ředitelka

Čísla faxu: škola nemá fax

Adresa internetové stránky:

www.plaveckaskolazlin.cz 

Elektronická adresa:

plavskola@zlinedu.cz

Identifikátor datové schránky:

f95k6un

5. Případné platby lze poukázat na

123-2643260227/0100

platby za výuku plavání, 

variabilní symbol přidělí plátci Plavecká škola Zlín

6. IČO

71294333

7. DIČ

CZ71294333 - organizace není plátcem DPH

8. Dokumenty

Seznamy hlavních dokumentů:

Školní vzdělávací programy pro 2. a 3. třídu základních škol

Školní řád 

Výroční zprávy školy

Rozpočet

9. Žádosti o informace

a) ústně

Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.

Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti v kanceláři školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

b) e-mailem:

plavskola@zlinedu.cz 

Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

c) písemně:

Plavecká škola Zlín, příspěvková organizace

Hradská 888

760 01 Zlín

Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím kanceláře školy a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

11. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.

Adresa:

Magistrát města Zlína

Odbor školský

náměstí Míru 12

761 40 Zlín

Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podáván

12. Formuláře

Přihláška k výuce plavání

www.plaveckaskolazlin.cz 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním v základních školách:

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace 

14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

https://www.zkola.cz/zkedu/management/prehledskolskychpredpisu/default.aspx 

https://www.msmt.cz/dokumenty 

Vydané právní předpisy

Školní řád

Uvedené předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné na adrese školy v úředních hodinách.

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací:

Pořízení kopie informace na papír: - 1 strana A4 černobíle: 2 Kč

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

Plavecká škola nemá žádné licenční smlouvy ani výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2022-2023